เกี่ยวกับ เรา

สมาคมขนส่งและแพ็คกิ้งไทยร่วมกับสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟฯ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและแพ็คกิ้ง (อังกฤษ : Transport & Packing Skill Development Center) หรือ ทีพีเอสซี (TPSC) เป็นศูนย์พัฒนาทักษะที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชนมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านขนส่ง, ด้านคลังสินค้า, ด้านการแพ็คกิ้ง ฯลฯ ทั้งนี้ศูนย์ยังเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาอาชีพคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและสาขาอาชีพขนส่ง โดยการขับเคลื่อนศูนย์ภายใต้คณะทำงานศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้งมีหน้าที่และ พันธกิจ ดังนี้