อบรม-ดูงาน Transport & Last Mile Delivery

จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร "การจัดการขนส่งและการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตราฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ C-TPAT"

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา... สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและแพ็คกิ้ง ได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร "การจัดการขนส่งและการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตราฐาน" ให้กับผู้ประกอบการจำนวน 22 บริษัท 43 คน วิทยากรโดย คุณสำเริง อินทรวงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาชีพการจัดการด้านคลังสินค้า

จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร "การขนส่งและการกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ"

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา... สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและแพ็คกิ้ง ได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร "การขนส่งและการกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ" วิทยากรโดย คุณนิชาภา จุฑาประทีป ตำแหน่ง รองอุปนายกสมาคมขนส่งและแพ็คกิ้งไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการทางด้านขนส่งทุกประเภทที่มีการควบคุม อุณภูมิต้องการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุณภูมิของสินค้าแต่ล่ะประเภท การควบคุมอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ แนวทางการป้องกันอุณหภูมิไม่คงที่ระหว่างขนส่งที่อาจส่งผลให้สินค้าเสียหาย.

สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ จัดหลักสูตร "ระบบติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าและงานคลังสินค้า"

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา... สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ได้จัดหลักสูตร "ระบบติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าและงานคลังสินค้า" ให้กับผู้ประกอบการและบุคคลภายนอกที่สนใจ หลักสูตรนี้เน้นในเรื่องของการนำระบบ e-Truck Monitor มาใช้ในการบริหารจัดการรถบรรทุกขนส่งทั้งรถใหญ่และรถเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง โดยวิทยากร คุณสุริยา คำสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านขนส่งภายใต้มาตรฐาน Q-Mark และการบริหารจัดการเอ้าท์ซอร์สในงานขนส่งอย่างเป็นเลิศ

สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ จัดหลักสูตร "มาตรฐานการจัดการขนส่ง Q-Mark & Q-Cold Chan"

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา... สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ได้จัดหลักสูตร "มาตรฐานการจัดการขนส่ง Q-Mark & Q-Cold Chan" ให้กับผู้ประกอบการและบุคคลภายนอกที่สนใจ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง โดยวิทยากร คุณสุริยา คำสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านขนส่งภายใต้มาตรฐาน Q-Mark และ Q-Cold Chan

อบรมยกระดับพัฒนาทักษะบุคลากรให้กับพนักงานขับรถประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาศูนย์ขนส่งกิ่งแก้วได้จัดอบรมยกระดับพัฒนาทักษะบุคลากรให้กับพนักงานขับรถประจำปี 2566 จำนวนผู้เข้าอบรม 33 คนรวม 2 บริษัท ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง เกี่ยวกับหลักสูตรด้านขนส่งดังนี้ 1.หลักสูตรคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยขนส่ง / หลักสูตรคู่มือปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขับรถ วิทยากรโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ รองประธานฯ สายงานขนส่ง 2.หลักสูตรคู่มือปฏิบัติกรณีสินค้าติดรหัสความเสี่ยง 7Z & 9H Risk Code วิทยากรโดย คุณเกษมศรี นาคบุตร รองผู้จัดการสายงานขนส่ง 3.หลักสูตรภาคปฎิบัติบังคับเฉพาะรายลูกค้า เช่น บริษัท AMAIR, ปตท., Top Soven, Thai Indo, Siam Fukuraka วิทยากรโดย คุณอรวินท์ แสงราษี เจ้าหน้าที่จัดรถขนส่งวี-เซิร์ฟฯ 4.ระบบ Call Center 24 hr. การติดตามสถานะงานขนส่ง วิทยากรโดย คุณอภิสิทธิ์ แสนอินทะ เจ้าหน้าที่ Call Center 5.ระบบ Auditor Transport การตรวจงานภายใต้มาตรฐานของวี-เซิร์ฟฯ ในสถานที่จริง วิทยากรโดย คุณชูเกียรติ เมาลิกุล เจ้าหน้าที่วี-เซิร์ฟฯ Auditor Transport

อบรมยกระดับพัฒนาทักษะบุคลากรให้กับพนักงานขับรถประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาศูนย์ขนส่งกิ่งแก้วได้จัดอบรมยกระดับพัฒนาทักษะบุคลากรให้กับพนักงานขับรถประจำปี 2566 จำนวนผู้เข้าอบรม 43 คนรวม 4 บริษัท ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง เกี่ยวกับหลักสูตรด้านขนส่งดังนี้ 1.หลักสูตรคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยขนส่ง / หลักสูตรคู่มือปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขับรถ วิทยากรโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ รองประธานฯ สายงานขนส่ง 2.หลักสูตรคู่มือปฏิบัติกรณีสินค้าติดรหัสความเสี่ยง 7Z & 9H Risk Code วิทยากรโดย คุณเกษมศรี นาคบุตร รองผู้จัดการสายงานขนส่ง 3.หลักสูตรภาคปฎิบัติบังคับเฉพาะรายลูกค้า เช่น บริษัท AMAIR, ปตท., Top Soven, Thai Indo, Siam Fukuraka วิทยากรโดย คุณอรวินท์ แสงราษี เจ้าหน้าที่จัดรถขนส่งวี-เซิร์ฟฯ 4.ระบบ Call Center 24 hr. การติดตามสถานะงานขนส่ง วิทยากรโดย คุณอภิสิทธิ์ แสนอินทะ เจ้าหน้าที่ Call Center 5.ระบบ Auditor Transport การตรวจงานภายใต้มาตรฐานของวี-เซิร์ฟฯ ในสถานที่จริง วิทยากรโดย คุณชูเกียรติ เมาลิกุล เจ้าหน้าที่วี-เซิร์ฟฯ Auditor Transport

อบรมยกระดับพัฒนาทักษะบุคลากรให้กับพนักงานขับรถประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาศูนย์ขนส่งกิ่งแก้วได้จัดอบรมยกระดับพัฒนาทักษะบุคลากรให้กับพนักงานขับรถประจำปี 2566 จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คนรวม 3 บริษัท ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง เกี่ยวกับหลักสูตรด้านขนส่งดังนี้ 1.หลักสูตรคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยขนส่ง / หลักสูตรคู่มือปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขับรถ วิทยากรโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ รองประธานฯ สายงานขนส่ง 2.หลักสูตรคู่มือปฏิบัติกรณีสินค้าติดรหัสความเสี่ยง 7Z & 9H Risk Code วิทยากรโดย คุณเกษมศรี นาคบุตร รองผู้จัดการสายงานขนส่ง 3.หลักสูตรภาคปฎิบัติบังคับเฉพาะรายลูกค้า เช่น บริษัท AMAIR, ปตท., Top Soven, Thai Indo, Siam Fukuraka วิทยากรโดย คุณอรวินท์ แสงราษี เจ้าหน้าที่จัดรถขนส่งวี-เซิร์ฟฯ 4.ระบบ Call Center 24 hr. การติดตามสถานะงานขนส่ง วิทยากรโดย คุณอภิสิทธิ์ แสนอินทะ เจ้าหน้าที่ Call Center 5.ระบบ Auditor Transport การตรวจงานภายใต้มาตรฐานของวี-เซิร์ฟฯ ในสถานที่จริง วิทยากรโดย คุณชูเกียรติ เมาลิกุล เจ้าหน้าที่วี-เซิร์ฟฯ Auditor Transport