อบรม-ดูงาน Warehouse & Stuffing Container

จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร "มาตรฐานอาชีพจัดการคลังสินค้า"

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา... สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและแพ็คกิ้ง ได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร "มาตรฐานอาชีพจัดการคลังสินค้า" ให้กับผู้ประกอบการจำนวน 9 บริษัท 20 คน วิทยากรโดย คุณสำเริง อินทรวงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาชีพการจัดการด้านคลังสินค้า

สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ จัดหลักสูตร "การบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก"

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา... สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ได้จัดหลักสูตร "การบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก"ให้กับผู้ประกอบการและบุคคลภายนอกที่สนใจ หลักสูตรนี้มีการสาธิตการปฎิบัติงานให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจรับสินค้า และการบรรจุสินค้าอย่างถูกวิธี ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง โดยวิทยากร คุณสำเริง อินทร์วงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาชีพการจัดการด้านคลังสินค้า

สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ได้จัดหลักสูตรข้อปฎิบัติงานด้านคลังสินค้า ให้กับผู้ประกอบการและบุคคลภายนอก

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา... สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ได้จัดหลักสูตร ให้กับผู้ประกอบการและบุคคลภายนอกที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง เรื่อง “ข้อปฎิบัติงานด้านคลังสินค้า” และเยี่ยมชมคลังสินค้า โดยวิทยากร อาจารย์ นราวดี สมชาต ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสินค้าและทีมงานจากวี-เซิร์ฟฯ ให้ความรู้และเรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานจริง..

สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ได้จัดหลักสูตรข้อปฎิบัติงานด้านคลังสินค้า ให้กับบุคคลภายนอก

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา... สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ได้จัดหลักสูตร ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง เรื่อง “ข้อปฎิบัติงานด้านคลังสินค้า” และเยี่ยมชมคลังสินค้า โดยวิทยากร อาจารย์ นราวดี สมชาต ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสินค้าและทีมงานจากวี-เซิร์ฟฯ ให้ความรู้และเรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานจริง..

สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ได้จัดหลักสูตรเทคนิคการบรรจุตู้เพื่อการส่งออก ให้กับบุคคลภายนอก

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา... สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ได้จัดหลักสูตร ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง เรื่อง “เทคนิคการบรรจุตู้เพื่อการส่งออก” และเยี่ยมชมคลังสินค้า โดยวิทยากร คุณสำเริง อินทรวงษ์ ผู้จัดการคลังสินค้าและทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากวี-เซิร์ฟฯ ด้านคลังสินค้าให้ความรู้และเรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานจริง..