อบรม-ดูงาน Logistics Material

สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ จัดหลักสูตร "หลักการแพ็คสินค้าและเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับส่งออก"

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา... สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ได้จัดหลักสูตร "หลักการแพ็คสินค้าและเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับส่งออก" ให้กับผู้ประกอบการและบุคคลภายนอกที่สนใจ หลักสูตรนี้เน้นในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงมีการสาธิตการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการแพ็คสินค้าก่อนที่จะบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ และลงพื้นที่ดูงาน ณ สถานที่จริง ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง และมีการมอบใบประกาศรับรองการฝึกอบรมให้กับผู้เข้า

สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ จัดหลักสูตร "หลักการแพ็คกิ้งสินค้าและเลือกอุปกรณ์สำหรับส่งออก"

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา... สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ได้จัดหลักสูตร "หลักการแพ็คกิ้งสินค้าและเลือกอุปกรณ์สำหรับส่งออก" ให้กับผู้ประกอบการและบุคคลภายนอกที่สนใจ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง โดยวิทยากร คุณสำเริง อินทร์วงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาชีพการจัดการด้านคลังสินค้า และคุณปทิตตา จันทร์สิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์และเลือกใช้อุปกรณ์ (Packaging Management)