อบรม-ดูงาน สถาบันการศึกษา

คณะครู-อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา... อาจารย์/นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.ฐิติมา พูลเพชร พานักศึกษา กบร. SEC B ชั้นปีที่ 3 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ จำนวน 39 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง ฟังบรรยายหลักสูตร “เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก ตามมาตรฐาน C-TPAT” โดยมีคุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาชีพการจัดการด้านคลังสินค้า และ คุณสมศักดิ์ สมาพันธ์ ผู้จัดการคลังสินค้าและแพ็คมูฟ คอยต้อนรับและให้ความรู้รวมถึงมีทีมงานคอยให้ความรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง’

คณะครู-อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา... คณะครู-อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจำนวน 40 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง ฟังบรรยายหลักสูตร “ขั้นตอนการทำงานในคลังสินค้า” โดยมีคุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาชีพการจัดการด้านคลังสินค้า และ คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์ กรรมการสายงานคลังสินค้าและแพ็คมูฟ ต้อนรับและให้ความรู้รวมถึงมีทีมงานคอยให้ความรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง

คณะครู-อาจารย์และนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต และนักศึกษามหาวิยาลัยเวียดนาม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา... คณะครู-อาจารย์และนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวียดนาม จำนวน 22 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง เรื่อง “การทำธุรกิจในประเทศไทย” และเยี่ยมชมคลังสินค้า โดยมี ว่าที่.ร.ต.ดร.ธเนศ โสรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ ต้อนรับและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จากวี-เซิร์ฟฯ ด้านคลังสินค้าให้ความรู้และเรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานจริง..

นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา....นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 9 คน ได้เข้ามาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (สุขุมวิท 105) และขอสัมภาษณ์เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศที่น่าสนใจ โดยมีคุณทิพวรรณฯ กรรมการผู้อำนวยการสายงานคลังสินค้าและแพ็คมูฟเป็นผู้ต้อนรับและให้สัมภาษณ์ข้อมูลดังกล่าว..

คณะครู-อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา... คณะครู-อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 45 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง ภายใต้กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติขั้นตอนการทำงานในคลังสินค้าและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ” โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านขนส่งและคลังสินค้าให้ความรู้และเรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานจริง

คณะครู-อาจารย์และนักศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา... คณะครู-อาจารย์และนักศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง สาขาโลจิสติกส์ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง ภายใต้กิจกรรม “ขั้นตอนการทำงานในคลังสินค้า” โดยมีคุณสำเริง อินทร์วงษ์ ผู้จัดการคลังสินค้าและอาจารย์นราวดี สมชาต ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสินค้าให้ความรู้และเรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานจริง..

คณะครู-อาจารย์และนักศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา... คณะครู-อาจารย์และนักศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง ภายใต้กิจกรรม “ขั้นตอนการทำงานในคลังสินค้า” โดยมีคุณสำเริง อินทร์วงษ์ ผู้จัดการคลังสินค้าและอาจารย์นราวดี สมชาต ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสินค้าให้ความรู้และเรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานจริง..