อบรม-ดูงาน หน่วยงานเอกชน

คณะเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงเทพ เยี่ยมชม ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา... ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป และคณะผู้บริหารได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงเทพ จำนวน 11 ท่านที่ได้มาเยี่ยมชม ณ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์รวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน...