Team

คณะทำงานศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง
TPSC : Transport & Packing Skill Development Center Staff

คุณประกายดาว ลาโพธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

คุณสุริยา คำสุวรรณ

ที่ปรึกษา

คุณศิวกร วิชากิจ

ที่ปรึกษา

คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

ที่ปรึกษา

คุณพัฒน์สินธุ์ คูตรีสุคนธ์

ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านส่งเสริมการตลาด

คุณนราวดี สมชาติ

รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ด้านวิชาการ

คุณเกษมศรี นาคบุตร

คณะทำงานด้านจัดหลักสูตรและจัดอบรมขนส่ง

คุณสมศักดิ์ สมานพันธ์

คณะทำงานด้านจัดหลักสูตรและจัดอบรมคลังสินค้าและแพ็คแอนด์มูฟ

คุณอภิสิทธิ์ แสนอินทะ

คณะทำงานด้านศูนย์ขนส่งกิ่งแก้ว

คุณสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม

คณะทำงานด้านศูนย์ขนส่งหาดใหญ่

คุณสำเริง อินทรวงษ์

คณะทำงานวิทยากรด้านคลังสินค้า

คุณนฤดม พรหมสมบัติ

คณะทำงานวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

คุณปทิตตา จันทร์สิน

คณะทำงานวิทยากรด้านบรรจุภัณฑ์ (ส่วนกลาง)